ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ માં ૩૫૦ જગ્યાઓ ની ભરતી

નાણા વિભાગના ખાતાના વડા હીસાબ અને તીજોરી કચેરીની ‘‘પેટા હિસાબનીસ/સબ ઓડીટર‘‘ જગ્યાઓ ના નામ: નાણા વિભાગના ખાતાના વડા હીસાબ પેટા

Continue reading »