રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના દ્વારા મેળવો Rs ૨૦,૦૦૦ ની સહાય

રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના ભારત સરકાર , ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય ,ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ દ્વારા રાષ્ટ્રીય સામાજિક સહાયતા કાર્યક્રમ ના અનુસાર

Continue reading »

Karnataka Bank માં ક્લાર્ક ની જગ્યાઓ ની ભરતી અંગેની માહિતી (લાયકાત: any Graduate)

Karnataka  Bank માં ક્લાર્ક ની જગ્યાઓ ની ભરતી અંગેની માહિતી (લાયકાત: any Graduate) જગ્યાનું નામ: કલાર્ક શૈક્ષણીક લાયકાત: કોઈ પણ

Continue reading »

IDBI Bank માં ૧૦૦૦ જગ્યાઓ ની ભરતી અંગેની માહિતી (લાયકાત: any Graduate)

IDBI Bank માં ૧૦૦૦ જગ્યાઓ ની ભરતી અંગેની માહિતી કુલ જગ્યાઓ: ૧૦૦૦ જગ્યાઓ શૈક્ષણીક લાયકાત: કોઈ પણ વિદ્યાશાખા માં સ્નાતક

Continue reading »

ગુજરાત જાહરે સેવા આયોગ (GPSC) માં ૬૮૬ જગ્યાઓ ની સીધી ભરતી અંગેની માહિતી

ગુજરાત જાહરે સેવા આયોગ જગ્યાઓ ના નામ: આસીસ્ટંટ પ્રોફેસર ઇન ગવર્મેન્ટ કોલેજ આસીસ્ટંટ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફિસર એગ્રીકલ્ચર ક્લાસ ૧ આસીસ્ટંટ ડીરેક્ટર

Continue reading »