વય વંદના (ઇન્દિરાં ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃધ્ધ પેન્શન યોજના)

વય વંદના આ યોજનાનો લાભ ગરીબી રેખા નીચે જીવતા (બીં.પીં.એલ.) નિરાધાર વૃધ્ધ જેમની ઉંમર ૬૫ વર્ષથી ઉપર છે તેવા વૃધ્ધ

Continue reading »

નિરાધાર વિધવા મહિલાઓના પુન: વસવાટ માટે આર્થિક સહાય યોજના

આ યોજના ભારત સરકાર દ્વારા નિરાધાર વિધવા મહિલાઓ માટે ઘડવામાં આવી છે. આ યોજનાથી મહિલાઓ ને આર્થિક સહાય મળે  છે

Continue reading »

રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના દ્વારા મેળવો Rs ૨૦,૦૦૦ ની સહાય

રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના ભારત સરકાર , ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય ,ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ દ્વારા રાષ્ટ્રીય સામાજિક સહાયતા કાર્યક્રમ ના અનુસાર

Continue reading »